Településkutatás I-II.

 

Módszertani kézikönyv és szöveggyűjtemény

 

TeTT könyvek , Budapest, 2004, 2006, 2008.

ISBN: 963-0606-24-0, ISBN: 963-0606-25-9

  Szerkesztette: Letenyei László

 Letölthető a könyv és a szöveggyűjtemény!            Kapcsolódó cikkek, kritikák

 

A két kötet azoknak a technikáknak és terepmunkamódszereknek bemutatását tartalmazza, amelyek nélkülözhetetlenek a társadalmi részvételen alapuló településfejlesztés során. A módszertani kötet erõssége az etikai kérdések alapos körüljárása és a konkrét gyakorlati példák elemzése.

                                       Bíró Z. Zoltán

          in: Vidékfejlesztés folyóirat, Csíkszereda

 

Az urbanisztika válságával kapcsolatban erõsödik a felismerés, hogy a települések tervezése értékek és érdekek egyeztetésének kérdése is. A kétkötetes munka egy sor olyan szociotechnikát mutat be, ami a tervezés során szükséges társadalmi egyeztetést szolgálja.

                                       Lukovich Tamás

 

Letenyei László könyve és a szöveggyûjtemény a településrendezõi munkához kíván segítséget adni. Az újszerû szerkesztési elveket követõ kötet (egyszerre tankönyv és szöveggyûjtemény) néhány korszerû társadalomtudományos utat és módot vázol fel, amelyen járva eredményesebben vonhatjuk be a helyi lakosságot a települési tervezõi munkába. Szokatlannak tûnhet az olvasó számára, hogy egy építész dominanciájú szakma hivatala efféle könyv kiadását támogatja, de könnyen belátható, hogy a településtervezés elsősorban társadalmi, s csak másodsorban műszaki kérdés. Reményeink szerint a különbözõ szakterületek közötti együttmûködés tovább fog folytatódni, sõt bõvülni, hogy a Széchenyi István által leírtak mindannyiunk tapasztalatává válhassanak:

„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen.”

                                       Körmendy Imre

 

 

 

 

Településkutatás I.

 

Tartalom

 

Bevezetés 11

A társadalmi vizsgálat 29

Kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtési technikák ötvözése 53

Résztvevő megfigyelés 71

Fókuszcsoportos interjú 97

Interjú, kérdőív és adatbázisok gyűjtése - terepközeli módon 119

Mentális térkép szerkesztése 147

Kapcsolatháló-elemzés 187

Interpretáció 249

Ellenőrző kérdések és gyakorló feladatok 279

Ajánlott irodalom 299

 

 

Településkutatás II.

 

Tartalom

 

Az Európa Tanács 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendelete a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról  325

A településfejlesztési koncepció készítésének módszerei az EU-ban és Magyarországon (Futó Péter és Szeszler Zsuzsa) 241

A megérzéstől a megerősítésig: a terepmunka az antropológiában (Teresa San Román) 359

Kvantitatív és kvalitatív módszerek összekapcsolása (Alan Bryman) 371

Az antropológiai résztvevő megfigyelés története (Vörös Miklós és Frida Balázs) 395

A nyugat-csendes-óceáni térség argonautái (Bronislaw Malinowski) 417

A fókuszált interjú (Robert K. Merton, Marjorie Fiske és Patricia L. Kendall) 443

Bevezetés

 a fókuszcsoportos vizsgálatba

 (Jenny Kitzinger) 467

A fókuszcsoportos vizsgálat kimenetelét befolyásoló tényezők (Vicsek Lilla) 477

A mélyinterjú készítése – és az elkövethető hibák forrásai (Heltai Erzsébet és Tarjányi József) 501

A kérdőíves adatfelvétel újabb módszerei: telefonos, számítógéppel támogatott (CAPI, CATI) és internetes adatgyűjtés (Eranus Eliza, Láng Sarolta, Máth András és Rácz Attila) 545

Térképek az elmében – Gondolatok a kognitív térképezésről (Roger M. Downs és David Stea) 593

Hazai példák a mentális térképezés alkalmazására (Szathmári Milán) 615

A társadalmi kapcsolatháló-elemzés szociometriai gyökerei (Szántó Zoltán) 649

A társadalmi kapcsolatháló-elemzés módszertani alapjai (Kürtösi Zsófia) 663

A szignifikanciatesztek retorikája (Deirdre N. McCloskey) 687

Interdiszciplináris programok a vizuális kutatásban: A vizuális antropológia újragondolása (Sarah Pink) 703